Organisatie

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het koor, de contacten binnen en buiten het koor en de financiën. In samenspraak met de dirigent en koorcommissie wordt het artistiek beleid vastgesteld.

We beleggen minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering, waarin we de gang van zaken bespreken en evalueren. Verder vergadert het bestuur één keer per maand, soms alleen het bestuur onderling en soms met de dirigent erbij.

Leden
Het koor is een wijkkoor. De meeste zangers en zangeressen komen uit de zuidelijke stadswijken rond het Hoornse Meer. Er zijn ook leden, die elders wonen en graag bij ons zingen. 

Korenbond
Het koor is  aangesloten bij de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverengingen in Nederland, de KBZON.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Voor 2020 bedraagt de contributie  €200.